Savannah Charlish as Dorine

Savannah Charlish as Dorine